ނިންމުންތައް

37-2022 އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތަކުގެ ގޮތުގައި ކުނިކަހާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރެއިން ރަށުގެ އުތުރުފަރާތު އަތިރިމަތީ ސަރަޙައްދުގެ ރުއްރުކުން ވެއްޓޭ ތަކެއްޗާއިމެދު ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން.

2022-37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *