ނިންމުންތައް

17-2022 ކައުންސިލް 29 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާގޮތަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ ގަވައިދު އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު އާއްމު ކޮމެޓީއިން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުން.

2022-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *