ނިންމުންތައް

09-2022 ޕީއެސްއައިޕީ ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓުގެ ގޮތުގައި މަސްމާރުކޭޓް ޕްރޮޖެކްޓާއި ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ފައިސާ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ 2022 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުން.

2022-09

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *