A2 ޝީޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ޝީޓް)

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 269/269/2021/8(IUL) (15 އޭޕްރީލް 2021) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ޝީޓް)

A2 J8 200p

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 269/269/2021/9(IUL) (15 އޭޕްރީލް 2021) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ޝީޓް)

A2 J9 200p

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *