ނިންމުންތައް

49-2021 ރަށުގެ އަތިރިމައްޗާއި ކުނިކަހާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ވެއްޓިފައި ހުރި ރުއްތަކާއި ގަސްތައް ނަގާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިލޭ ސާބަހަށް ކޮށްދޭން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

2021-49

ޑައުންލޯޑް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *