ނިންމުންތައް

46-2021 އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހަރުގެވަޅުގެ މުއްދަތު 1 އަހަރުދުވަހަށް އިތުރުކުރުމާއި، ހަރުގެވަޅާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

2021-46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *