ނިންމުންތައް

20-2021 ޤާނޫނު ނަންބަރ 2014/9 ގެ 123ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް 124ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާހު އޮތްގޮތަށް ފާސް ނުކުރުމަށް ގޮވާލާ ނޫސްބަޔާން ނެރުމަށް ނިންމުން

2021-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *