ގުޅުއްވުމަށް

ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޑްރެސް

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތުއްކޮއިހިނގުން، ހދ. ވައިކަަރަދޫ، 02140
ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު: 6520046
6520049
ފެކްސް: 6520556

އީމެއިލް؛
info@vaikaradhoo.gov.mv
admin@vaikaradhoo.gov.mv

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު

  • ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު

    ސީނިއަރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

      އީމެއިލް؛ abdullamohamed@vaikaradhoo.gov.mv

    • ފޯނު: 6520046 / 6520049 / 9858586